Фирмена политика

1. ПРЕДМЕТ

1.1. С настоящите общи условия се уреждат взаимоотношенията между членове и/или клиенти на Анелесев ООД с натискането на обект, картинка, линк (различен от този на Общите условия) или бутон, разположен на уебсайта: www.attitude157.com се счита, че Вие приемате или сте съгласни с описаните по долу Общи условия.

2. АДМИНИСТРАТОР НА СТРАНИЦАТА

2.1. „Анелесев“ ООД е дружество със седалище и адрес на управление гр. София 1618, ул.Майор Горталов 13, ап7.

2.2. „Анелесев“ ООД е администрира електронния магазин www.attitude157.com, наричан за краткост „Сайтът“. „Анелесев“ ООД щe бъде наричан „ATTITUDE157“. Можете да се свържете с ATTITUDE157на телефон +359 899948766, или на и-мейл адресa attitude157.office@gmail.com.

3. ДЕФИНИЦИИ

3.1. Регистрация – процесът на създаване на потребителски Профил на Клиента/Потребителя.

3.2. Клиент / Потребител – всяко физическо лице на или над 18 г, юридическо лице или друго правно образувание, което отговаря на едно или повече от следните условия:

3.2.1. получава достъп до Съдържанието чрез Сайта;

3.2.2. прави покупка или поръчка и сключва договор за покупко-продажба от разстояние през Сайта.

3.3. Профил (на Клиента) – запис в базата данни на Сайта, съдържащ данните на Клиента / Потребителя, включително, но не само: имена, електронен адрес, телефонен номер, адрес(-и) за доставка, данни на фирма(-и) за фактуриране, история на покупките, натрупана отстъпка, профилна снимка или аватар.

3.4. Продавач – ATTITUDE157

3.5. Сайт – електронният магазин, хостван на уеб адреса www.attitude157.com;

3.6. Кошница – секция (под-страница) в Сайта, която позволява на Клиента да добавя Продукти, които желае да купи към момента на добавянето им или на по-късен етап;

3.7. Продажба (Покупка) – електронен документ, представляващ комуникационна форма между ATTITUDE157 и Клиента, чрез който Клиентът заявява на Продавача, през Сайта, желанието си за купуване на Продукти и/или Услуги.

3.8. Поръчка – Частен случай на Покупка (продажба), при която някой от добавените в Кошницата продукти не е физически наличен към момента на създаване на продажбата, т.е. трябва да бъде произведен по Поръчка.

3.9. Продукт(-и) / Стока(-и) – дрехи, чанти, аксесоари или всеки друг продукт, находящ се на Сайта.

3.10. Наличен продукт – Налични продукти са онези Продукти, които са вече произведени и могат да бъдат изпратени на клиента веднага след потвърждаване на Продажбата

3.11. Продукт по поръчка – продукти, които не са Налични и които могат да бъдат Поръчани, чието производство ще започне след потвърждение на Продажбата

3.13. Договор – представлява сключеният от разстояние договор между Продавача и Клиента за покупко-продажба на Продукти и/или Услуги през Сайта, въз основа на, и неразделна част от който са, настоящите общи условия за ползване на Сайта („Документа“).

3.14. Съдържание – цялата информация на Сайта, която е достъпна чрез връзка с Интернет и използване на устройство, имащо връзка с Интернет; Съдържанието на всяко съобщение от страна на Клиента към ATTITUDE157, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства; Всякаква информация, предоставена, по всякакви начини, от страна на служител/сътрудник на ATTITUDE157 на Клиента чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние; Информацията на Сайта, свързана със Стоките и Услугите, и/или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време; Информацията на Сайта, касаеща Клиентите и свързана със Стоките и Услугите, и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Продавачът има сключени под някаква форма партньорски договори;

3.15. Търговско съобщение – всеки вид съобщение, изпратено чрез електронни комуникационни канали (като електронна поща, SMS, и т.н.), съдържащо обща и тематична информация, информация относно продукти и услуги, информация относно оферти или промоции, информация относно Стоките и Услугите, както и други търговски съобщения като пазарни и потребителски проучвания.

3.16. Транзакция – действието а) от страна на Клиента по изплащане на поръчани Продукти и/или Услуги чрез Сайта, към ATTITUDE157, или б) от страна на ATTITUDE157 по възстановяване на платена от Купувача сума в резултат на разваляне, прекратяване, отказ или несключване на договор за покупко-продажба през Сайта, осъществявани според указания в Продажбата начин, или по друг начин, писмено договорен между Клиента и Продавача.

3.17. Спецификация(-и) – всички характеристики и/или описания на Стоки и/или Услуги, така както са посочени в описанието им.

4. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Общите условия на ATTITUDE157 обвързват всички Клиенти на Сайта.

4.2. Всяко използване на Сайта означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването ѝ и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

4.3. ATTITUDE157 си запазва правото да актуализира и изменя Общите условия на Сайта периодично, за да отразява всякакви промени на начина, по който Сайта функционира и условията или всякакви промени на законовите изисквания. В случай на такава промяна ATTITUDE157 ще публикува на Сайта изменената версия на Документа. Към всяка сделка през Сайта се прилагат общите условия, които са в сила към момента на сключването на договора от разстояние между Клиента и Продавача.

4.4. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не води до недействителност или неприложимост на останалите разпоредби.

4.5. ATTITUDE157 се стреми и полага съществени усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в Сайта. Въпреки това, като се има предвид техническите особености и разлики в технологиите за цифров пренос и отпечатване на изображения, ATTITUDE157 уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.

4.6. Всички стоки, включително тези в промоция/намаление, се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в Сайта.

4.7. Сайтът може да съдържа линкове към други сайтове. ATTITUDE157 не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

5. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

5.1. Клиентът заявява желанието си да направи Покупка или да Поръча и купи Продукт(-и) и/или Услуга(-и) през Сайта, като направи Покупка по електронен път и която съответно се регистрира на сайта от самия него.

5.2. ATTITUDE157 ще изпрати уведомление до Клиента за регистриране на Покупката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление Акриста Арт прави по електронен път (имейл) или по телефона.

5.3. ATTITUDE157 има правото да не достави част или всички Продукти от Покупката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи ATTITUDE157 уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на ATTITUDE157 е да върне евентуално получената предварително цена на Продукта или Услугата.

5.4. Договорът за покупко-продажба от разстояние между ATTITUDE157 и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефона му на уведомление, че Продуктът от Поръчката е готова за изпращане. Такова съобщение съдържа уведомление, че клиентът допълнително ще бъде уведомен от куриер за детайли относно доставката, ако е избрана тази опция.

5.5. Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и ATTITUDE157, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между ATTITUDE157 и Клиента.

6. ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

6.1. Достъпът до Сайта с цел създаване на Покупки/Поръчки е позволен на всеки регистриран и нерегистриран Клиент(пазаруващ като “Гост”).

6.2. ATTITUDE157 си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на Клиент до реализиране на Покупка или Поръчка, и/или до някой от възможните платежни методи, ако Клиентът злоупотребява с правата си по какъвто и да е начин и това е в ущърб на ATTITUDE157 или трето лице. При това положение право на Клиента е да се обърне към ATTITUDE157, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. В тези случаи ATTITUDE157 не носи отговорност за евентуалните вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това действие.

6.3. Всички цени на Стоки в Сайта са крайни, обявени са в лева (EUR) (BGN). Сайтът позволява превалутиране на цените в евро (BGN) със справочна цел (основно за купувачи в България).

6.4. В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Клиента или неговата банка по повод на самата Транзакция.

7. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

7.1. Освен ако не е упоменато друго, Съдържанието, съгласно определението в глава „Дефиниции“, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, символи, текстове и/или мултимедийно съдържание на Сайта, са изключителна собственост на ATTITUDE157.

7.2. Нищо в сключения между ATTITUDE157 и Клиента договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на ATTITUDE157 последният да копира и разпространява ATTITUDE157 Продукти и/или Съдържание, освен с изричното съгласие на ATTITUDE157

7.3. Клиентът има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие от ATTITUDE157 за това, и само за частта от Съдържанието, по начина и до степента на използването ѝ, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между ATTITUDE157 и Клиента и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на ATTITUDE157, който има право да потърси отговорността на Клиента за това.

8. ПОКУПКИ И ПОРЪЧКИ

8.1. Клиентът може да прави Покупки или Поръчки чрез Сайта, като добавя желаните Продукти и/или Услуги в своята Чанта за покупки, следвайки стъпките, указани в Сайта, за да завърши съответната Продажба.

8.2. Добавянето на Продукти и/или Услуги в Кошницата, без Продажбата да бъде приключена не води до регистрацията на Продажбата и автоматичното запазване на Продуктите или Услугите.

8.3. Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на ATTITUDE157 във връзка с изпълнението на Продажбата и/или Поръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращането им. Клиентът дава разрешение на ATTITUDE157 да предостави тези данни на избрания доставчик на куриерски услуги за нуждите на доставката на закупените Стоки, когато този Метод за доставка е избран

8.4. С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на ATTITUDE157 да се свърже с него по всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената покупка/поръчка или сключения Договор.

8.5. ATTITUDE157 има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на продажбата/поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

а) неприемане от страна на банката-издател на Клиента на транзакцията при онлайн плащане;

б) осъществяване на паричната трансакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при он-лайн плащания;

в) предоставените от Клиента данни в Сайта са непълни и/или грешни.

8.6. Клиентът упражнява правото си на отказ от договора сключен от разстояние в законово установения срок. Този срок започва да тече от датата на сключване на Договора за услуги или от датата на получаването на купената Стока от Клиента или трето лице. Във връзка с отказа си от договора, сключен от разстояние, Клиентът може да се свърже с ATTITUDE157 чрез и-мейл на attitude157.office@gmail.com или по телефон на +359899948766. Връщането може да се осъществи лично или чрез куриерска услуга. В случай на връщане чрез куриерска услуга разхода за нея е за сметка на Клиента.

8.7. ATTITUDE157 се задължава да възстанови платената цена на Договора, сключен от разстояние, от който Купувачът се е отказал в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата на връщане на съответната Стока. Сумата ще бъде възстановена както следва по банков път без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Купувача. Купувачът трябва да предостави IBAN и име на титуляра на сметка.

8.8. Право на отказ от сключения договор от разстояние и връщане на стока имат всички Клиенти, при положение, че целостта на закупената Стока и нейната търговската опаковка не са повредени.

9. ВАУЧЕРИ

9.1. ATTITUDE157 предлага закупуването на ваучери със специфично избрана от Потребителя/Клиента стойност.

9.2. Ваучерите могат да бъдат електронни или физически:

а) Електронните ваучери се изпращат до посочена от клиента електронна поща, като опционално може да бъде избрана и конкретна дата за тяхното изпращане. Електронните ваучери са във формат .pdf (Portable Document Format).

б) Физическите ваучери се отпечатват на картон и ламинират. Ваучерите се изпращат в елегантен подаръчен плик по куриер до посочен при добавянето в кошницата от Потребителя/Клиента адрес.

9.3. Без значение от вида на ваучера, той съдържа заглавно изображение, стойност, уникален код и текстово съобщение, избрани от Потребителя/Клиента в момента на купуването им.

9.4. При закупуването на ваучер, натрупаната клиентска отстъпка не се прилага при заплащане на избраната от клиента стойност на ваучера.

9.5. Ваучерите имат срок и трябва да бъдат използвани в конкретния срок.

9.6. Срещу ваучерите не могат да бъдат получени пари. Те могат да се ползват единствено като паричен еквивалент при покупката/поръчката на ATTITUDE157 продукти или услуги.

9.7. При използване на ваучер в дадена покупка, в случай, че получателят на ваучера избере продукт(и) с по-висока стойност от стойността на ваучера, той има възможност да доплати остатъка с някой от достъпните методи за плащане.

9.8. При използване на ваучер в дадена покупка, в случай, че получателят на ваучера избере продукт(и) с по-ниска стойност от стойността на ваучера, ваучерът ще бъде използван изцяло, а разликата между стойността на ваучера и стойността на покупката не подлежи на възстановяване.

10. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

10.1. Клиентът се съгласява, че като предоставя каквито и да е свои лични или други данни на ATTITUDE157, те могат да бъдат използвани от последния за следните цели: поддържане на актуална клиентска база данни, включително регистриране на Продажби/Поръчки, изпращане на поръчани продукти и изпълнение на Услуги, фактуриране, разрешаване на спорове с Клиенти по повод техните Покупки/Поръчки или разглеждане на исканията им;

10.2. С предоставянето на свои данни на ATTITUDE157 (включително електронен адрес) Клиентът дава изричното си съгласие с него да се свързват ATTITUDE157 или трети лица, които са куриери, или други доставчици на услуги, свързани с реализирането на направените от Клиента Покупки.

10.3. С изключение на описаните в т. 13.1. и 13.2. случаи, както предвидените от законите на р. България случаи за предоставяне на информация по съдебно нареждане, ATTITUDE157 не разкрива данни за клиентите си на трети страни по никакъв повод.

11. ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ

11.1. С абонирането си за ATTITUDE157 нюзлетър Клиентът дава съгласието си за получаване на Търговски съобщения.

11.2. Клиентът може да се откаже си от съгласието си, дадено на ATTITUDE157 за получаване на Търговски съобщения, който отказ може да изрази по всяко време, като се свърже с ATTITUDE157 по и-мейл или телефон, или като използва автоматичната функционалност в Профила си.

11.3. Възможно е ATTITUDE157 да използва анонимно вашите данни в общи бази от данни, статистически обработвани за нуждите пазарни и потребителски проучвания. Вашите данни не се предоставят на трети страни освен за изрично упоменатите случаи в глава 13. Поверителност от настоящия Документ. Може да възразите срещу използването на данните Ви за пазарни проучвания по всяко време като се свържете с ATTITUDE157.

11.4. Отказът за получаване на Търговски съобщения не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.

12. МЕТОДИ И УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ И ФАКТУРИРАНЕ.

12.1. Основната валута на магазина е евро. Общата сума при поръчка ще бъде конвертирана в евровата ѝ равностойност по курса на БНБ: 1евро = 1.95583лв.

12.2. Цената и начинът на плащане са посочени във всяка Продажба.

12.3. Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактура в съответствие с действащото българско законодателство.

12.4. ATTITUDE157 издава на Клиента фактура за закупените и доставени Продукти и/или извършени Услуги въз основа на информацията, предоставена от Клиента.

12.5. ATTITUDE157 издава фактура за всяка продажба извършена през Сайта. Фактурите са със упоменат метод на плащане "по банков път", включително тези за плащания с наложен платеж, на базата на споразумение между ATTITUDE157 и доставчика на куриерски услуги. Клиентът е съгласен да получава такава фактура по електронен път чрез изпращането ѝ по и-мейл, до адресът посочен от Клиента в неговия Профил. В случай на нужда, Клиентът може да се свърже с ATTITUDE157 на посочените на Сайта е-мейл и/или телефон и да поиска изпращане на фактура до друг и-мейл. В случай, че Клиентът желае да получи фактура на хартиен носител, такава може да бъде изпратена чрез куриер, като Клиентът заплаща за куриерската услуга.

12.6. Сайтът поддържа следните платежни методи:

- С паричен пощенски превод (чрез избрания доставчик на куриерски услуги). Методът е достъпен само за територията на България.

- С банков. Методът е достъпен за всички Клиенти, независимо от локацията и избраните продукти.

- С банкова карта. Плащането с банкова карта през виртуалния POS терминал на Stripe е достъпно за всички клиенти, независимо от локацията и избраните продукти.

- С банкова карта или микросметка (чрез PayPal). Плащането с банкова карта през виртуалния POS терминал на PayPal е достъпно само за клиенти извън България. Плащането с PayPal микросметка е достъпно за регистрирани потребители на PayPal извън България.

12.7. При плащания с банкова карта, данните за платежните карти на Клиента няма да бъдат достъпни за ATTITUDE157, нито ще бъдат съхранявани от ATTITUDE157, а само от издателя на съответната платежна карта или от друг субект, упълномощен да предоставя услуги за съхранение на идентификационни данни на картата.

12.8. Упълномощени субекти за предоставяне на услуги по съхранение на картови данни са платформите:

а) Stripe Inc

б) PayPal.com оперирана от PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (“PayPal”), с адрес 22-24, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg и ДДС идентификационен номер LU22046007

13. МЕТОДИ И УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ

13.1. Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Стоки сам или чрез куриерска фирма до адрес, посочен от Купувача, или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Клиента.

13.2. ATTITUDE157 ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващи документи, ако има такива.

13.3. ATTITUDE157, чрез своя доставчик на куриерски услуги, ще извършва доставката на Стоките до всяка държава попадаща в зоната на обслужване на избрания доставчик на куриерска услуга.

13.4. За доставки извън Европейския съюз, Русия, САЩ, Канада и Австралия, може да се наложи допълнително договаряне на условията на доставка, между ATTITUDE157 и Клиентът, в зависимост от дестинацията и достъпните към момента на поръчката/покупката възможности за доставка. ATTITUDE157 си запазва правото да откаже изпълнението на такива поръчки, ако счита, че изпращането на стоките е твърде рисково, изисква твърде много ресурси или е невъзможно с достъпните доставчици на куриерски/транспортни услуги.

13.4. Всички останали предлагани от ATTITUDE157 Стоки, публикувани на Сайта се доставят за сметка на ATTITUDE157.

14. ГАРАНЦИИ

14.1. Продавачът предлага всички Стоки на Платформата с гаранция за съответствие на стоката с Договора в съответствие с действащото законодателство.

15. ОТГОВОРНОСТ

15.1. ATTITUDE157 не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Клиента вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на ATTITUDE157.

16. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ Моля, прегледайте политиката за защита на лични данни, описана в глава 13. Поверителност, както глава

16.1. Използване на "Бисквитки", където са описани данните, които се обработват в рамките на вашата сесия, чрез "бисквитки".

16.2.ATTITUDE157 използва различни софтуерни продукти за статистическа обработка на трафичните данни от Сайта.

17. ИЗПОЛЗВАНЕ НА "БИСКВИТКИ"

17.1. Този Сайт използва "бисквитки" за да съхранява данни свързани с вашата сесия, включително съдържание на вашата Чанта, използвани филтри и настройки. Използвайки Сайта вие се съгласявате с използването на "бисквитки" от страна на ATTITUDE157.

18. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

18.1. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

18.2. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

19. ПРИЛОЖИМО ПРАВО И ЮРИСДИКЦИЯ

19.1. Приложимо към настоящия договор е българското законодателство. Приемайки настоящите общи условия, Клиентът разбира и се съгласява, че евентуалните спорове, възникнали между ATTITUDE157 и Kлиенти, ще се разрешат по взаимно съгласие или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани пред компетентните български съдилища. Договорите за покупко-продажба, сключени между Клиент и ATTITUDE157 през Сайта се решават от компетентния български съд в съответствие с българското законодателство, освен ако страните не са уговорили друго.